Podnikové vzdělávání ve společnosti DAFE – PLAST

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013366
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti DAFE – PLAST – OPZ 97

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Soubory ke stažení