1. výzva - bytové domy: výše dotace

Výše dotace - Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.
   
 • Podporována jsou opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů prováděná na obálce budovy (např. zateplení obvod. stěn, střechy, stropu, podlahy, výměna oken a dveří) a dále výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu.
 • Základní požadavky na výměnu zdrojů tepla: porovaná je výměna původních zdrojů tepla na tuhá paliva nedosahující parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do otopné soustavy.Podporovaná je také výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
  Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku.

 • Základní požadavky na instalaci solárních systémů: Podporovaná je instalace solárních termických systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění.
  Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku.

 • Základní požadavky na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  Podporovaná je instalace do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže a regulace systému. Podporované zařízení musí zajistit provětrání alespoň všech obytných místností v příslušné bytové jednotce. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 70 %. Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku.

Maximální výše podpory v oblasti A:

se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení budov (TZB) – zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Možné podat pouze žádosti, u nichž vypočítaná podpora na navrhovaná opatření činí nejméně 50 000 Kč.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí podpory:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2)
Obvodová stěna 260 340
Střešní konstrukce 230 300
Výplně otvorů 750 1 000
     
Podlaha na terénu 300 400
Ostatní konstrukce, stropy 120 160

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.

V případě výměny zdrojů, instalace solárních systémů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním vzduchu se výše dotace odvíjí od velikosti domu (od počtu bytových jednotek) a od typu podporovaného zdroje / systému. Podpora je přidělována formou fixní dotace na bytovou jednotku.

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje:

Typ zdroje Výše dotace [Kč/b.j.]
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000
Tepelné čerpadlo voda - voda 25 000
Tepelné čerpadlo země - voda 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 15 000
Plynový kondenzační kotel   5 000

Maximální výše podpory na instalované systémy:

Typ systému Výše dotace [Kč/b.j.]
Solární termické systémy 15 000

Maximální výše podpory na instalované systémy:

Typ systému Výše dotace [Kč/b.j.]
Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla 40 000
Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla 30 000