Bytové domy - 2. výzva

 • Definice: bytový dům (BD) je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a využívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

 • Celková energeticky vztažná plocha je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukční obálky budovy.

 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

 • Co musí splňovat bytový dům, na který se žádá o dotace:
  Musí splňovat definici bytového domu, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů).
  Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.
  V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu je žadatel povinen provést jeho výměnu za nový zdroj splňující podmínky Programu nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem.
 • Způsobilé výdaje
  Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
  Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření.
  Způsobilými výdaji jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. teplotních a dalších parametrů otopné soustavy dle projektu.
  Způsobilým výdajům se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů na www.novazelenausporam.cz
 • Na co si dát pozor
  Oblast podpory A je určena pouze pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.
  Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí.
  Realizace opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
  Při doložení ukončení realizace podporovaného opatření musí žadatel doložit protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků popř. teplotních a dalších parametrů otop. soustavy dle projektu.
  U opatření prováděných na obálce budovy je žadatel povinen zajistit odborný technický dozor.
  Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory A jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů na www.novazelenausporam.cz.