2. výzva - rodinné domy: oblast podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů   

 • Podoblast A.0 slouží jako vstupní podoblast a umožňuje realizaci dílčích opatření
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 20 % Splnění Programem požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U u podporovaných konstrukcí obálky budovy Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy
 • Podoblast A.1
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 40 % Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 90 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem.R maximálně ve výši 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.2
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 50 % Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 55 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem.R maximálně ve výši 0,85 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.3
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 60 % Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 35 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem.R maximálně ve výši 0,75 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Podoblast A.4
  Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podporu A.0, A.1, A.2 nebo A.3

Pozn.: pro památkově chráněné budovy jsou požadavky na technické parametry nastaveny odlišně. Bližší informace k památkově chráněným budovám jsou uvedeny na www.novazelenausporam.cz
v kapitole 2 Závazných pokynů.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • Podoblast B.1
   Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 20 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření. Splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 90 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření. Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Podoblast B.2
   Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 15 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření. Splnění hodnoty zzzz nejvýše 60 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Podoblast B.3
   Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovyLze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podporu B.1. nebo B.2.

C. Efektivní využití zdrojů energie (zde DAFE – PLAST nemá registrované výrobky)

 • Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
  Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A. Na opatření z podoblasti C2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1. Výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje. Výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
Podoblast poldpory Typ zdroje
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.1.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda
C.1.8 Plynový kondenzační kotel
 • Podoblasti C.3 – Instalace solárních termických systémů
   Podporovány jsou následující typy systémů:
Podoblast poldpory Typ zdroje
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění
 • Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  Na opatření z této podoblasti je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A Podporovány jsou následující typy systémů:
Podoblast poldpory Typ zdroje
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
  Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4

Rodinné domy – 2. výzva

  • Definice: rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
    
  • Celková energeticky vztažná plocha rodinného domu nesmí pouze u novostaveb (oblast podpory B) překročit 350 m2. U ostatních oblastí podpory není plocha objektu omezena.
    
  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Tato podmínka se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.
    
  • Maximální alokace rezervovaná na žádosti podané jedním žadatelem je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
    
  • Pokud dochází v rámci stavebních úprav k odstranění více než 50 % plochy původních svislých konstrukcí na obálce budovy, pak nelze žádat v oblasti podpory A. V těchto případech je možné žádat o dotaci pouze v oblasti podpory B. Obdobný postup platí i pro případ, kdy ze stanoviska stavebního úřadu vyplývá, že se již nejedná o větší změnu dokončené budovy (původní stavba byla odstraněna apod.), ale o novostavbu.
  •