3. výzva pro rodinné domy

  • Definice: rodinný dům (RD) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za RD jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše 3 samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt; rodinným domem se pro potřeby Programu nerozumí jiné stavby, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.), a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

  • Celková energeticky vztažná plocha rodinného domu nesmí pouze u novostaveb (oblast podpory B) překročit 350 m2. U ostatních oblastí podpory není plocha objektu omezena.

  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Tato podmínka se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

  • Maximální alokace rezervovaná na žádosti podané jedním žadatelem je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

  • Pokud dochází v rámci stavebních úprav k odstranění více než 50 % plochy původních svislých konstrukcí na obálce budovy, pak nelze žádat v oblasti podpory A. V těchto případech je možné žádat o dotaci pouze v oblasti podpory B. Obdobný postup platí i pro případ, kdy ze stanoviska stavebního úřadu vyplývá, že se již nejedná o větší změnu dokončené budovy (původní stavba byla odstraněna apod.), ale o novostavbu.