Všeobecné základní informace

 • O podporu mohou žádat vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy  – ve 2. výzvě k podávání žádostí určené pro bytové domy. Vlastníci bytových domů mohou být fyzické, tak i právnické osoby, např. tedy:

  fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  společenství vlastníků jednotek („SVJ“)
  bytová družstva („BD“)
  města a obce (včetně městských částí)
  případně další právnické osoby
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30% řádně doložených způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje za dodávky a služby prokazatelně dokončené po rozhodném datu, které je stanoveno následně:

  max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2015

 • Na jeden bytový dům lze uplatit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
 • Zahájení příjmu žádostí ve 2. výzvě pro bytové domy je 15. března 2016.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.

2. Výzva pro bytové domy zahrnuje následující oblast podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

C. Efektivní využití zdrojů energie (zde DAFE – PLAST nemá registrované výrobky)

 • Na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje.
 • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem.
 • Na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.
 • Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.
 • Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.