Všeobecné základní informace

 • O podporu mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů po celé ČR – ve 3. výzvě k podávání žádostí  určené pro rodinné domy.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje za dodávky a služby prokazatelně dokončené po rozhodném datu, které je stanoveno následně:

                       max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1.1.2014, v podoblasti A.0 1.1.2015

 • Zahájení příjmu žádostí ve 3. výzvě pro rodinné domy je 22. října 2015.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021 ve 3. výzvě pro rodinné domy.
 • Alokace finančních prostředků pro majitele rodinných domů – dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.
 • Maximální doba realizace podporovaných opatření (počítáno od dne akceptace žádosti):
         a)  18 měsíců v oblasti podpory A
         b)  24 měsíců v oblasti podpory B
         c)    9 měsíců v oblasti podpory C
 
 • Seznam odborných dodavatelů se pro NZU v roce 2015 ruší.
 • Seznamy výrobků a technologií (SVT) jsou zachovány, ale již se jich nemusíte striktně držet. Pokud při realizaci podporovaných opatření vyberete produkt, který není v seznamech evidován, tak je pouze nutné doložit jeho technické parametry, tj. soulad s programem.
 • Žádost o poskytnutí podpory se podává pouze elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz.
 • Žadatel je povinen ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti doručit fondu povinné dokumenty.
 • Při podávání žádosti o podporu již není nutné (v případě podání žádosti před či v průběhu realizace) dokládat výpis z katastru nemovitostí.
 • Vybrané dokumenty, např. faktury, je možné dokládat v prosté kopii.
 • Rychlejší vyplacení dotace. U žádostí, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, může být dotace vyplacena již do 9 týdnů od podání žádosti (3 týdny má Fond na formální kontrolu žádosti; 3 týdny na kontrolu dokumentace k projektu a výše prostředků k proplacení; 3 týdny na vyplacení dotace).
 • Žádosti jsou podávány přímo na jednotlivá krajská pracoviště.

 •  VEŠKERÉ INFORMACE MŮŽETE ČERPAT NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH PROGRAMU: www.novazelenausporam.cz.