Výše dotace

  • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30% řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů.
  • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

  • Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy.
  • V případě zateplení obálky budovy je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.2. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen dílčích opatření.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.