Výše dotace

 • Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydání Registrace rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů, max. výše dotace pro 1 žadatele je v rámci této výzvy pro RD stanovena na 5 mil. Kč.
 • Pro RD v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky navýšeny o 10%.
 • (Poznámka: zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podoblasti podpory A.4, B.3 nebo C.5 a podoblasti podporu B.4 a C.6).

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy.
 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 (umožní realizaci např. jen výměny výplní stavebních otvorů společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou) až A.3. 

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3. 

Pozn.: Pro realizaci opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Maximální velikost novostavby RD, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
 • Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů (tedy dle dosažené podoblasti B.1 nebo B.2).

 

 • Podooblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby

  Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
  Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

 • Podooblast B.4 - Znevýhodnění při použití výrobků se zpracovaným enviromntálním prohlášením typu III

  Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
  Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10.000,- Kč.
  Pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III, přičemž souhrnné výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150.000,- Kč.
  Všechna tato prohlášení musí být zpracována v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřena nezávislou akreditovanou osobou.