Změny NZÚ 2015 vs. 2014

Hlavní změny v NZÚ pro r. 2015 oproti r. 2014

1. Širší okruh žadatelů

NZÚ 2015: O podporu mohou požádat:

  • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů – ve 2. výzvě k podávání žádostí určené pro rodinné domy,
  • vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy – v 1. výzvě k podávání žádostí určené pro bytové domy.

NZÚ 2014: O podporu mohli požádat pouze:

  • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů – v 1. výzvě určené pro rodinné domy.

2. V rámci oblasti podpory C podporovány nové technologie

NZÚ 2015: Kromě centrálních systémů nuceného větrání jsou podporovány i decentrální systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. (U centrálního systému je 1 rekuperační jednotka, která teplý vzduch rozvádí dál po místnostech, u decentrálního jsou v jednotlivých místnostech zabudované samostatné malé jednotky na rekuperaci.)

NZÚ 2014: Podporovány byly pouze centrální systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

3. Podporovány i menší energetické úpravy budov (dílčí zateplení) v rámci oblasti podpory A

NZÚ 2015: Jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy je zavedena vstupní podoblast A.0 s „měkčími“ požadavky na sledované technické parametry (požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací alespoň o 20 %), která umožní žádat pouze na dílčí zateplení obálky budovy, např. jen na výměnu oken a dveří společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou (samostatná výměna oken a dveří u většiny rodinných domů nesplní požadavek na minimální úsporu 20%, je tak nutné realizovat další opatření).

NZÚ 2014: Zateplením rodinného domu bylo nutné splnit požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací alespoň o 30 %, aby bylo možné o dotaci požádat. Takto velké úspory se ale např. jen pouhou výměnou oken nedosáhne, a proto bylo nutné provést na obálce budovy současně více úsporných opatření.

4. Podporována výměna elektrického vytápění

NZÚ 2015: Podporována je nejen výměna původních hlavních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje, ale také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.

NZÚ 2014: Podporována pouze výměna původních hlavních zdrojů tepla na tuhá fosilní a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje.

5. Seznam výrobků a technologií je nepovinný

NZÚ 2015: Při realizaci podporovaných opatření je umožněno použít i výrobky neuvedené v Seznamu výrobků a technologií. V takovém případě je ale nutné prokázat soulad vlastností výrobku s podmínkami Programu. Při výběru výrobků zapsaných v Seznamu výrobků a technologií se tyto prokazující dokumenty dokládat nemusí.

NZÚ 2014: Při realizaci podporovaných opatření bylo nutné použít výhradně výrobky zapsané v Seznamu výrobků a technologií (s výjimkou oblasti podpory B, kde toto pravidlo platilo pouze pro výplně stavebních otvorů a solární termické systémy).

6. Realizaci podporovaných opatření nemusí provádět dodavatelé zapsaní v Seznamu odborných dodavatelů

NZÚ 2015: Seznam odborných dodavatelů byl pro Program NZÚ pro rok 2015 zrušen (zůstal zachován jen pro dobíhající žádosti podané v 1. Výzvě NZÚ 2013 a v 1. Výzvě NZÚ, pro které je stále povinný). Nově platí, že realizaci podporovaných opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. (V oblasti podpory B platí pouze pro instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů).

NZÚ 2014: Realizace podporovaných opatření z oblasti podpory A a C musela být provedena výhradně dodavateli zapsanými v Seznamu odborných dodavatelů.

7. Mírnější požadavky na velikost objektu, na který se žádá o podporu

NZÚ 2015: Velikost objektu, na který lze žádat o podporu je omezena pouze u novostaveb rodinných domů (oblast podpory B). Celková energeticky vztažná plocha rodinného domu nesmí v těchto případech překročit 350 m2.

NZÚ 2014: Pro všechny oblasti podpory platilo pravidlo, že žádat o podporu je možné jen na rodinné domy, jejichž celková energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.

8. Vyžadováno méně povinných dokumentů při podání žádosti, některé dokumenty je nyní možné dokládat v prosté kopii

NZÚ 2015: Při podání žádosti o podporu předkládají žadatelé (podávají-li žádost před realizací podporovaných opatření) formulář žádosti v listinné podobě, odborný posudek a krycí list technických parametrů. (K tomuto základu mohou být dle typu žadatele vyžadovány další dokumenty, jako např. plná moc, souhlasné prohlášení spoluvlastníků, doklad o právní osobnosti, doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče.). Vybrané dokumenty, např. faktury, je možné dokládat v prosté kopii.

NZÚ 2014: Při podání žádosti o podporu bylo nutné spolu s žádostí v listinné podobě doložit formulář žádosti v listinné podobě, odborný posudek, krycí list technických parametrů, ale navíc ještě výpis z katastru nemovitostí a doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Všechny tyto dokumenty tvořily základ dokumentů vyžadovaných při podání žádosti. Většina dokumentů muselo být doloženo v originále nebo úředně ověřené kopii.

9. Rychlejší proces administrace žádostí o podporu

NZÚ 2015: Nově nastavený proces administrace žádostí umožňuje rychlejší vyplacení dotace. U žádostí, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, může být dotace vyplacena již do 9 týdnů od podání žádosti. Platí pravidlo 3+3+3, a to 3 týdny na formální kontrolu (schválení) žádosti; 3 týdny na kontrolu dokumentace k projektu a výše prostředků k proplacení; 3 týdny na vyplacení dotace. Žádosti jsou podávány přímo na jednotlivá krajská pracoviště, odpadá tak následná distribuce žádostí, což šetří čas.

NZÚ 2014: Formální a specifická kontrola probíhala vždy ve dvou krocích. Žádosti se podávaly na centrálu SFŽP ČR v Praze. Z důvodu nutnosti následné distribuce žádostí na KP Fondu, byly lhůty administrace delší.

10. Odlišný způsob výpočtu dotace v oblasti podpory A pro RD

NZÚ 2015: Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory. Pro jednotlivé konstrukce, na kterých je prováděno opatření, jsou stanoveny jednotkové dotace vyjádřené v Kč/m2. Čím vyšší podoblast podpory, tím rostou i jednotkové dotace na jednotlivé konstrukce.

NZÚ 2014: Výše dotace byla dána procentuální mírou podpory (dle dosažené podoblasti podpory) z celkových způsobilých výdajů, které byly omezeny maximálními měrnými způsobilými výdaji.


Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 148 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308
www.sfzp.cz, www.mzp.cz